درس 4                verb + to + verb

 
هر
گ
اه دو فعل اصلی در یک جمله همراه شوند فعل اول در هر زمانی که باشد فعل دوم به صورت مصدری می اید.

                                                                

                             I am trying to do the puzzle                                                     

                         He has promised to come back  soon  
                    

به طور کلی فرم  to verb بعد از ترکیب 

                                        اسم یا صفت+  It is

          It is difficult(for me)to speak chinese   
                                                                                       

                                               It's time to go 

بعد از کلمه برسشی در وسط جمله                                                                            

     I did not know what to do at that momentبرای قصد انجام کار                                              

 He worked hard to earn alot of moneyگاه افعال اول استثنایی هستند یعنی فعل بعد ازآنها فرم خاص می گیرد
مثلا بعد از افعالی مانند

mind/keep on/finish/enjoy

فعل دوم همراه ingمی اید                                  

 If you keep on trying,you will do it rightبد نیست به خاطر باشیم که بعد از افعال make/ let مصدر بدون   to می اید و بعد از help  فعل می تواند به صورت مصدر بدون to یا مصدر بیاید.

                                                                                                                                            let+ verb
                                                                                                                                   make + verb
                                                                      

                                           help+ verb / to verb                                       

                            

  I made him work hard  /   I let them go out                                           

               She helped them to do/do the job wellهمجنین بعى از عبارت can't help / coulden't help  فعل همراه  ing می أید 

  

He can`t help laughing. نمی تواند جلوی خنده اش را بگیرد

 

این را هم بدانید بد نیست ! تمامی افعالی که معنای begin  را داشته باشند هم به صورت مصدری و هم همراه  ing می توانند بیایند.البته افعال استثنایی دیگری نیز داریم که در اینده با ان ها اشنا خواهید شد.مانندremember /stopو.... 


قسمت دوم

 Using nouns as modifiers                                                    


وقتی دو اسم در کنار هم به کار روند اسم اول یک توصیف کننده است و مثل یک صفت اسم بعدی خود را توصیف می کند.اسم اول می تواند راجع به مکان زمان  منظور جنس و ...... اسم دوم صحبت کند.اسم اول اغلب مفرد است.

                       a tennis ball=ball used to play tennis    

 a road accident=an accident that happens on the road  
           
 a 7 -year-old girl=a girl who is seven years old
در موارد کمی توصیف کننده جمع است مانند:

                                                                                                                             children book
                                                                                                                          
 men clothing

+ نوشته شده توسط علیرضا باهو در جمعه ۱۰ دی۱۳۸۹ و ساعت 6:42 AM |


Powered By
BLOGFA.COM